Trường học thân thiện, học sinh tích cực

Địa chỉ: Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Lịch học tập

Từ ngày 13/07/2020 đến ngày 19/07/2020

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú