Trường học thân thiện, học sinh tích cực

Địa chỉ: Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái